เปิดมูลค่าราคา Miss Universe แอน จักรพงษ์ คนไทยคนแรกทุ่มซื้อกิจการทั้งหมด


เปิดข้อตกลงต้องจ่ายไปเท่าไหร่…ได้เป็นเจ้าของทั้งหมดรวมถึงลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวข้ององค์กรนางงามจักรวาล เปิดมูลค่าราคา Miss Universe แอน จักรพงษ์ คนไทยคนแรกทุ่มซื้อกิจการทั้งหมด

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

บรรลุข้อตกลงการเข้าถือครองธุรกิจองค์กรนางงามจักรวาล หรือ Miss Universe คนเดียวแบบ 100 เปอร์เซ็นต์ แอน จักรพงษ์ ประกาศเป็นทางการในการเป็นเจ้าของทั้งหมดสำหรับลิขสิทธิ์ในเวที Miss Universe ระดับโลกเป็นเจ้าของคนเดียวแบบ 100 เปอร์เซ็นต์

บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ของ แอน-จักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์ รายงานตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการได้มาซึ่งกิจการทั้งหมดขององค์กรนางงามจักรวาล (Miss Universe Organization) รวมถึงลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกันว่า

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2565 ได้มีมติอนุมัติการเข้าเจรจาเพื่อการได้มาซึ่งกิจการทั้งหมดขององค์กรนางงามจักรวาล (Miss Universe Organization) จาก IMG Worldwide, LLC ซึ่งเป็นบริษัทที่ถือหุ้น 100% โดย Endeavor Group Holdings, Inc. (“ผู้ขาย”) ที่มูลค่าการซื้อขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 20 ล้านดอลลาร์ (โดยประกอบด้วยสัญญานี้ 14,000,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา และสัญญาซื้อขายลิขสิทธิ์ 6 ล้านดอลลาร์) หรือไม่เกิน 800 ล้านบาท

(คํานวณจากมูลค่าการซื้อขายไม่เกิน 20 ล้านดอลลาร์ โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2565 คือ 1 เหรียญสหรัฐอเมริกาเท่ากับ 35.46 บาทและสํารองเพิ่มเติมเนื่องจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน)

และมีมติอนุมัติการมอบหมายให้กรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการดังกล่าวมีอํานาจในการเจรจาพิจารณากําหนดรายละเอียด เงื่อนไขและดําเนินการใด ๆ ที่จําเป็นเพื่อประโยชน์ในการได้มาซึ่งกิจการทั้งหมดขององค์กรนางงามจักรวาล (Miss Universe Organization) และการลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้น และเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนดําเนินการต่าง ๆ ตามจําเป็นและสมควรอันเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวข้างต้น

โดยบริษัทได้บรรลุข้อตกลงกับผู้ขายและได้เข้าทําสัญญาซื้อขายหุ้นอันมีเงื่อนไขบังคับก่อนเพื่อการได้มาซึ่งกิจการทั้งหมดขององค์กรนางงามจักรวาล (Miss Universe Organization) และบริษัทฯ ได้ชําระเงินค่าซื้อกิจการองค์กรนางงามจักรวาล (Miss Universe Organization) ตามที่กําหนดไว้ในสัญญาเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2565

อนึ่ง บริษัทขอเรียนว่า แม้ว่าคณะกรรมการของบริษัทได้มีมติอนุมัติการเข้าเจรจาและมอบหมายให้ดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่งกิจการทั้งหมดขององค์กรนางงามจักรวาล (Miss Universe Organization) เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา แต่เนื่องจากข้อเท็จจริงยังมีความไม่แน่นอนและอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ และธุรกรรมดังกล่าวเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในต่างประเทศ บริษัทจึงมีความจําเป็นที่จะต้องใช้ความรอบคอบและความระมัดระวังในการศึกษารายละเอียดและปฏิบัติตามกฎหมายต่างประเทศและเงื่อนไขบังคับก่อนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายทรัพย์สินที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายอย่างเคร่งครัด

บริษัทจึงมีความจําเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นและสาธารณชนทั่วไปเมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนที่เกี่ยวข้องภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้นขององค์กรนางงามจักรวาล (Miss Universe Organization) สําเร็จครบถ้วนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ดังนั้นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าว จัดเป็นรายการการจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 2 กล่าวคือ เป็นรายการจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีมูลค่าเท่ากับร้อยละ 15 หรือสูงกว่าแต่ตํ่ากว่าร้อยละ 50 บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลตามสารสนเทศเกี่ยวกับการจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ทันทีเมื่อมีการตกลงเข้าทํารายการดังกล่าว และจัดส่งสารสนเทศเกี่ยวกับการจําหน่ายไป ซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าวแจ้งผู้ถือหุ้นภายใน 21 วันนับแต่วันที่เปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์

ที่มา ประชาชาติธุรกิจ , Anne Jakrajutatip

ดูข่าวต้นฉบับ

ที่มา : https://www.khaosod.co.th/entertainment/news_7333514
ขอขอบคุณ : https://www.khaosod.co.th/entertainment/news_7333514
บัตรกดเงินสด ซิตี้ เรดดี้เครดิต

บัตรเครดิต ซิตี้ ลาซาด้า

บัตรเครดิตซิตี้ แกร็บ

บัตรเครดิต ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม

บัตรเครดิต ซิตี้ รีวอร์ด