ม.เกริก ชี้แจงสารนิพนธ์ ‘มาริโอ้’ เปิดเหตุผลดาราชอบนายกฯ ประยุทธ์


ประเด็นโซเชียลหลังจากที่มีการแชร์ผลงานสารนิพนธ์ของนักแสดงคนดัง มาริโอ้ เมาเร่อ เรื่องทัศนคติดาราไทยที่มีต่อรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในช่วงปี พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมานั้น 

ล่าสุด ดร.นันทนา นันทวโรภาส คณบดีวิทยาลัยสื่อสารการเมือง มหาวิทยาลัยเกริก ได้ออกแถลงการณ์ชี้แจง เรื่องสารนิพนธ์ ดังกล่าวของ มาริโอ้ เมาเร่อ โดยมีเนื้อหาใจความสำคัญดังต่อไปนี้

1. การทำสารนิพนธ์ เพื่อสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทนั้น ทาง สกอ.อนุญาตให้ทำวิจัยเชิงปริมาณได้ ซึ่งสารนิพนธ์ของ มาริโอ้ นั้นเป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ เป็นการสำรวจทัศนคติของดารานักแสดง ที่มีต่อการบริหารงานของรัฐบาลพลอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ในปี พ.ศ. 2559

สารนิพนธ์ฉบับนี้ ได้ผ่านการพิจารณาหัวข้อ ตรวจสอบเครื่องมือการวิจัยทดสอบ แบบสอบถาม กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง ตรวจสอบวิธีการสุ่มตัวอย่าง ประมวลผล วิเคราะห์และอภิปรายผล ตามระเบียบวิธีวิจัยที่ถูกต้องตามมาตรฐาน โดยมีอาจารย์ผู้สอนวิชาระเบียบวิธีวิจัย และอาจารย์ที่ปรึกษา ตรวจสอบทุกขั้นตอน ตลอดจนมีการสอบปกป้องสารนิพนธ์ โดยคณะกรรมการผู้กรคุณวุฒิ 3 ท่าน ซึ่ง มาริโอ้ ได้นำเสนอสารนิพนธ์และตอบข้อซักถามของคณะกรรมการได้อย่างครบถ้วนชัดเจน

คณะกรรมการจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ มาริโอ้ สอบผ่านการปกป้องสารนิพนธ์เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2559 คุณภาพสารนิพนธ์ของ มาริโอ้ จึงเป็นไปตามมาตรฐานสารนิพนธ์ระดับปริญญาโท หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาสื่อสารการเมือง) ทุกประการ

กรณีที่ทางโซเชียลตั้งข้อสังเกตว่า ผลการวิจัยพบว่า ดารนักแสดง มีทัศนคติต่อการบริหางานของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ในด้าน ด้านการบริหารงานทั่วไป อยู่ในระดับมาก ด้านเศรษฐกิจและด้านเสรีภาพของประชาชนอยู่ในระดับปานกลาง โดยระบุว่า รัฐบาลมีการจำกัดเสรีภาพในการแสดงออกของประชาชน

งานวิจัยนี้กระทำขึ้นในบริบททางการเมืองปีพ ศ. 2559 อันเป็นปีที่พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ทำการยึดอำนาจมาปีเศษ อารมณ์ความรู้สึกของประชาชน โดยเฉพาะดารานักแสดง ยังชื่นชอบในตัวของนายกรัฐมนตรีอยู่ ซึ่งอาจจะแตกต่างจากอารมณ์ความรู้สึกของประชาชนในขณะนี้ โดยสิ้นเชิง

2. การจัดทำเล่มสารนิพนธ์ เกิดขึ้นหลังจากการสอบปกป้องแล้ว โดยจะมีพนักงานทำการพิสูจน์อักษร จัด format แล้วจึงเข้าสู่กระบวนการข้าเล่มปกแข็ง นำส่งมหาวิทยาลัย ซึ่งสารนิพนธ์ของมาริโอ้ อาจมีข้อบกพร่องจากการพิสูจน์อักษรอยู่มาก อันอาจเกิดจากความผิดพลาดในการพิสูจน์อักษร ทางวิทยาลัยขอน้อมรับความบกพร่องนี้ และจะปรับปรุงมิให้เกิดขึ้นอีกในงานวิจัยฉบับต่อๆ ไป

ม.เกริก ชี้แจงสารนิพนธ์ 'มาริโอ้' เปิดเหตุผลดาราชอบนายกฯ ประยุทธ์

ม.เกริก ชี้แจงสารนิพนธ์ 'มาริโอ้' เปิดเหตุผลดาราชอบนายกฯ ประยุทธ์

ดูข่าวต้นฉบับ

ที่มา : https://www.komchadluek.net/news/ent/443502
ขอขอบคุณ : https://www.komchadluek.net/news/ent/443502